گنجور

حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۶۶

 

دوران به نشاط و غم صلایی زد و رفت

بلبل ز سر شاخ، نوایی زد و رفت

گل نیز شکرخند به جایی زد و رفت

آمد رگ ابر، هایهایی زد و رفت

حزین لاهیجی
 

رضاقلی خان هدایت » تذکرهٔ ریاض العارفین » روضهٔ دوم در ذکر فضلا و محقّقین حکما » بخش ۴۱ - رضای شیرازی

 

سلطان به جهان پرده سرایی زد و رفت

درویش به دهر پشت پایی زد و رفت

القصّه به هر دو روز در گلشن عمر

مرغی به سر شاخ نوایی زد و رفت

رضاقلی خان هدایت
 

رضاقلی خان هدایت » تذکرهٔ ریاض العارفین » روضهٔ دوم در ذکر فضلا و محقّقین حکما » بخش ۴۱ - رضای شیرازی

 

سلطان به جهان پرده سرایی زد و رفت

درویش به دهر پشت پایی زد و رفت

رضاقلی خان هدایت