گنجور

وحشی بافقی » گزیدهٔ اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۷

 

خوش آن که ره عشق بتی پیماید

برخاک رهش روی ارادت ساید

یک سو نظرش که غیر پیدا نشود

دل در طرفی که یار کی می‌آید

وحشی بافقی
 

شیخ بهایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۵

 

آن حرف که از دلت غمی بگشاید

در صحبت دل شکستگان می‌باید

هر شیشه که بشکند، ندارد قیمت

جز شیشهٔ دل که قیمتش افزاید

شیخ بهایی
 

شیخ بهایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۰

 

کاری ز وجود ناقصم نگشاید

گویی که ثبوتم انتفا می‌زاید

شاید ز عدم، من به وجودی برسم

زان رو که ز نفی نفی، اثبات آید

شیخ بهایی
 

نظیری نیشابوری » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۴۰

 

هر کز سر کجروی به درگاه آید

هرچند به گاه آمده بیگاه آید

از معجزه بیوه که در راه آید

دستار هزار کرد کوتاه برآید

نظیری نیشابوری
 

میرداماد » دیوان اشراق » رباعیات » شمارهٔ ۱۰۴

 

از دوری خدمتت که جان افزاید

سهل است اگر دلم ز غم فرساید

لیکن ز قدمهای خیالت خجلم

کز روی کرم اینهمه ره می آید

میرداماد
 

میرداماد » دیوان اشراق » رباعیات » شمارهٔ ۱۰۷

 

ای آنکه فلک همی غلامت شاید

بر چرخ نهم تارک بختت ساید

گر خصم تو بالفرض چو خورشید شود

اقبال تو خورشید به گل انداید

میرداماد
 

قدسی مشهدی » رباعیات » شمارهٔ ۳۵۲

 

در راه طلب، فتادگی می‌باید

گر فیض رسد فتادگان را، شاید

درویش برآورد کمال از پستی

دلوی که رود تهی به چه، پر آید

قدسی مشهدی
 

آذر بیگدلی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۷۹

 

ای فوج طبیب را بدوزخ قائد

خواهی شودت قیمت مسهل عائد

زر نیست،ولی هر آنچه مسهل خوردم

واپس دهم اکنون مع شیء زائد

آذر بیگدلی
 

نشاط اصفهانی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲۰

 

روزم گذرد بغم که شب کی آید

شب منتظرم که روز رخ بنماید

این روز و شبم عقده ز دل نگشاید

روزی دگر و شبی دگر میباید

نشاط اصفهانی
 

یغمای جندقی » منشآت » بخش اول » شمارهٔ ۶۵ - به میرزا احمد صفائی نگاشته

 

امرود و بهی کام فره نفزاید

وز قیسی و انگور گره نگشاید

آنرا که ز کوکنار روید زر و سیم

زی پیشه کیمیاگری نگراید

یغمای جندقی
 

صغیر اصفهانی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۴۹

 

حرفی که نه چون مویز هوش افزاید

بادام صفت پرده بر آن میباید

این شیوه ز پسته باید‌ آموخت که آن

تا مغز نباشدش دهان نگشاید

صغیر اصفهانی
 
 
۱
۵
۶
۷
sunny dark_mode