گنجور

امیر معزی » رباعیات » شمارهٔ ۸

 

خورشید چو بیند ای ملک رای تورا

وین فر و جمال عالم ارای تورا

جوینده شود بزمگه و جای تو را

تا سجده برد خاک‌کف پای تورا

امیر معزی نیشابوری
 

امیر معزی » رباعیات » شمارهٔ ۹

 

خورشید فلک سجده برد رأی تو را

ور سجده برد روی دلارای تورا

من خود چه‌ کسم که جان کنم جای تو را

جان در تن من خاک سزد پای تو را

امیر معزی نیشابوری
 

امیر معزی » رباعیات » شمارهٔ ۱۰

 

ای شاه چو بیند آسمان رای تو را

وین طبع لطیف رامش افزای تو را

احسنت زند طلعت زیبای تو را

خواهد که شود خاک‌ کف پای تو را

امیر معزی نیشابوری
 

افسر کرمانی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲۶

 

عکاس چو دید روی زیبای تو را

زیبائی طلعت دلارای تو را

گردید بسی که چون تو بیند به جهان

جز عکس تو می نیافت همتای تو را

افسر کرمانی