گنجور

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب الثالث: فی ما یتعلق باحوال الباطن و المرید » شمارهٔ ۹۷

 

با دل گفتم مشکلت آسان نشود

با یار سر تو هرگز آسان نشود

باری سر خویش گیر ازو دست بدار

دل گفت همه شود ولی آن نشود

اوحدالدین کرمانی
 

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب الثامن: فی الخصال المذمومة و ما یتولد منها » شمارهٔ ۲۳

 

تا خانقه حرص تو ویران نشود

دشوار زمانه بر تو آسان نشود

تا بر سر آز خویشتن پا ننهی

این کافر نفس تو مسلمان نشود

اوحدالدین کرمانی
 

مولانا » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۷۴

 

قاصد پی اینکه بنده خندان نشود

پنهان مکن از بنده که پنهان نشود

گر بر در باغی بنویسی زندان

باغ از پی آن نوشته زندان نشود

مولانا
 

ابن یمین » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲۵۶

 

تا خوی بد یار دگر سان نشود

احوال دل یار بسامان نشود

او جان طلبد از من و من بوسه ازو

او را شود این کار مرا آن نشود

ابن یمین
 

اهلی شیرازی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۲۶۶

 

هرگز دلم از عشق پشیمان نشود

با آنکه دمی زعشق شادان نشود

تا نقش بتان بتخته هستی هست

این کافر دل سیه مسلمان نشود

اهلی شیرازی
 

فضولی » دیوان اشعار فارسی » رباعیات » شمارهٔ ۳۶

 

تا دل ز غم هجر پریشان نشود

شایسته ذوق وصل جانان نشود

در عالم نیست راحت بی محنت

شرط است که تا این نشود آن نشود

فضولی
 

فصیحی هروی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۸۵

 

بی نام تو نطق ما گل‌افشان نشود

بی روی تو چشم ما گلستان نشود

تمکین تو بحریست که از صد صرصر

یک طره موج او پریشان نشود

فصیحی هروی
 

سعیدا » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۷۸

 

تا جسم مکدرت همه جان نشود

خورشید معانی تو تابان نشود

صاحب نظران جای به پهلو ندهند

تا جوهر شمشیر نمایان نشود

سعیدا
 

سعیدا » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۷۹

 

تا از میلی دلت گریزان نشود

هرگز راهی تو را به جانان نشود

خواهی که دو خانه را عمارت سازی

تا بر سر این مقیدی، آن نشود

سعیدا
 

سعیدا » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۸۰

 

کوه غم یار کندن آسان نشود

تا تیشهٔ طبع نفس، سوهان نشود

در قلهٔ قاف عشق دل جا نکند

تا صاف تر از لعل بدخشان نشود

سعیدا
 

سعیدا » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۸۱

 

از ذکر زبان، انس به جانان نشود

بی جاذبهٔ کس صاحب عرفان نشود

حلوا گویی دهان نگردد شیرین

از حق گفتن کسی خدا دان نشود

سعیدا
 
 
sunny dark_mode