گنجور

حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۱۹

 

دل گم شده است، سینه پردازی هست

جان سوخته است، جلوهٔ نازی هست

زخمی نشود شکار، بی شست وخدنگ

خونین جگریم، ناوک اندازی هست

حزین لاهیجی
 

حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۲۰

 

از دیده به دیده، ناوک اندازی هست

از سینه به سینه، قاصد رازی هست

خوانده ام رقم دفتر دلها، این بود

ما کارگهیم، کارپردازی هست

حزین لاهیجی
 

حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۲۱

 

امّید گداست، تا در بازی هست

معشوق غنیّ و عشق را آزی هست

خسته به دواتند، نه با خسته دوا

بیچاره نیاز و چاره را نازی هست

حزین لاهیجی
 

حزین لاهیجی » رباعیات » شمارهٔ ۴۰

 

هستی بزمی ست، انجمن سازی هست

عالم نطعی ست، پنج و شش بازی هست

در جام جم و مهر سلیمان این بود

ما کارگهیم، کارپردازی هست

حزین لاهیجی