گنجور

اشعار مشابه

 

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » الباب الثانی: فی الشرعیّات و ما یتعلق بها » شمارهٔ ۳۹ - العبودیة

 

ای از تو خرابی سبب آبادی

وز یک غم تو هزار جان را شادی

در بندگیت از دو جهان آزادم

هرگز دیدی بنده بدین آزادی؟


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدالدین کرمانی
 

اوحدالدین کرمانی » دیوان رباعیات » رباعیات الحاقی » شمارهٔ ۷۶

 

در بندگیت عار بود آزادی

شاگردی عشق تو به از استادی

با درد تو خود چه قدر دارد درمان

آنجا که غمت بود چه باشد شادی


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدالدین کرمانی
 

اهلی شیرازی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۶۲۴

 

گر زلف چو شست او قضا بگشادی

وین دانه خال بر لبش بنهادی

از شاخ بلند طوبی باغ بهشت

کی طایر جان بدام دل افتادی


متن کامل شعر را ببینید ...

اهلی شیرازی
 

مجیرالدین بیلقانی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۳۸

 

ای برده دلم به صد هزار استادی!

در عشق تو بندگی به از آزادی

اصل طرب و مایه شادیست غمت

یک دم غم تو به از هزاران شادی


متن کامل شعر را ببینید ...

مجیرالدین بیلقانی
 

قطران تبریزی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۱۴۳

 

ای ترک بگنجه از کجا افتادی

کاندر دل و جان من فکندی شادی

یک بوسه مرا بمستی اندر دادی

ای ترک همیشه مست و خرم بادی


متن کامل شعر را ببینید ...

قطران تبریزی
 

فضولی » دیوان اشعار فارسی » رباعیات » شمارهٔ ۱۰۱

 

یارب چو مرا خلعت خلقت دادی

بر کسب کمالم بده استعدادی

یا خود استاد کار فرمایم باش

یا راه نما مرا سوی استادی


متن کامل شعر را ببینید ...

فضولی بغدادی
 

نشاط اصفهانی » دیوان اشعار » رباعیات » شمارهٔ ۷۳

 

غمگین از غم مباش و شاد از شادی

یکسان بادت خرابی و آبادی

آنرا که بمهر خواجه دل در بند است

فرقی نکند بندگی و آزادی


متن کامل شعر را ببینید ...

نشاط اصفهانی
 

[۱] [۲]