گنجور

عمان سامانی » گنجینة الاسرار » بخش ۱۰

 

چون چشم خدای بین نداری، باری

خورشید پرست شو! نه گوساله پرست

عمان سامانی