گنجور

غزالی » کیمیای سعادت » ارکان معاملت مسلمانی » رکن دوم - رکن معاملات » بخش ۶۹ - باب دوم

 

زاول به منت میل بد آن میل کجاست؟

و امروز ملول گشتی از بهر چراست؟

غزالی
 

غزالی » کیمیای سعادت » ارکان معاملت مسلمانی » رکن دوم - رکن معاملات » بخش ۶۹ - باب دوم

 

خورشید برآمد ای نگارین دیر است

بر بنده اگر نتابد از ادبیر است

غزالی
 
 
sunny dark_mode