گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل فاعلاتن» و حروف قافیهٔ «ان»

 

ناصرخسرو » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۱۸۲

 

بشنو که چه گوید همیت دوران

پیغام ازین چرخ گرد گردان

زین قبهٔ پر چشمهای بیدار

زین طارم پر شمع‌های رخشان

این سبز بیابان که چون شب آید

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

ناصرخسرو قبادیانی
 

فرخی سیستانی » دیوان اشعار » قصاید (گزیدهٔ ناقص) » قصیدهٔ شمارهٔ ۵۸ - در مدح خواجه ابوبکر حصیری ندیم

 

من پار دلی داشتم بسامان

امسال دگرگون شد و دگرسان

فرمان دگر کس همی‌برد دل

این را چه حیل باشد و چه درمان

باری دلکی یابمی نهانی

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

فرخی سیستانی