گنجور

ملک‌الشعرا بهار » قصاید » شمارهٔ ۱۶۵ - آرمان شاعر

 

برخیزم و زندگی ز سر گیرم

وین رنج دل از میانه برگیرم

باران شوم و به کوه و در بارم

اخگر شوم و به خشک و تر گیرم

یک ره سوی کشت نیشکر پویم

[...]

ملک‌الشعرا بهار