گنجور

سعدالدین وراوینی » مرزبان‌نامه » باب اول » بخش ۷ - داستان گرگِ خنیاگر دوست با شُبان

 

نای و چنگی که گربگان دارند

موش را خود به رقص نگذارند

سعدالدین وراوینی