گنجور

ابوالفرج رونی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۶۶ - در مدح ابوحلیم زریر شیبانی

 

ای شیر دل ای زریر شیبانی

ای قوت بازوی مسلمانی

ای رای تو چشم عقل بیداران

ای خشم تو تیغ تیز سلطانی

با عدل تو ظلم عدل نوشروان

[...]

ابوالفرج رونی