گنجور

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۴۴ - صفت رسیدن خزان و در گذشتن لیلی

 

می‌داد به گریه ریگ را رنگ

می‌زد سری از دریغ بر سنگ

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۴۵ - وفات مجنون بر روضه لیلی

 

ای چون خر آسیا کهن لنگ

کهتاب نو روی کهربا رنگ

نظامی گنجوی
 
 
۱
۲
۳