گنجور

سنایی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۳۲

 

ما عاشق همت بلندیم

دل در خود و در جهان چه بندیم

آن به که یکی قلندری وار

می‌گیریم ار چه دانشمندیم

از بهر پسر به سر بیاییم

[...]

سنایی غزنوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۰ - خواستاری ابن‌سلام لیلی را

 

چون ماه ز بهیش باز خندیم

شکرانه دهیم و عقد بندیم

نظامی گنجوی
 

نظامی » خمسه » لیلی و مجنون » بخش ۲۴ - مصاف کردن نوفل بار دوم

 

ما کز پی تو سپر فکندیم

گر عفو کنی نیازمندیم

نظامی گنجوی