گنجور

عرفی شیرازی » ترجیع بند

 

جان بسته لعل نوشخندت

دل شیفته قد بلندت

بر عارض آتشین تو خال

هست از پی چشم بد سپندت

چشم تو و ابروی کشیده

[...]

عرفی شیرازی
 

افسر کرمانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۴۲

 

شکر شده عالمی ز قندت

من بنده لعل نوشخندت

تنها نه دلم به زلف آویخت،

هر جا که دلی، اسیر بندت

رخساره به آفتاب منمای

[...]

افسر کرمانی