گنجور

مسعود سعد سلمان » توصیفات » شهرآشوب » شمارهٔ ۳۰ - صفت یار هندسی گفت

 

خورشید ملاحت است رویش

نورش به جهان شده است سایر

پرگار لطافت است دستش

بی نقطه همی کشد دوایر

مسعود سعد سلمان
 

جامی » هفت اورنگ » لیلی و مجنون » بخش ۱ - آغاز

 

بی نقطه نون نگشته دایر

بر مرکز هستی این دوایر

جامی
 
 
sunny dark_mode