گنجور

الهامی کرمانشاهی » گزیدهٔ اشعار » قصاید » شمارهٔ ۴ - در مدح میرزا حسن خان گوید

 

عید غدیر آمد ای ماه میگسار

بنشین و می بده برخیز و می بیار

گرد ستم نگرد راه کرم بپوی

بیخ جفا بکن شاخ وفا بکار

باب سرا ببند بند قبا گشا

[...]

الهامی کرمانشاهی
 
 
sunny dark_mode