گنجور

شیخ محمود شبستری » مرآت المحقّقین » باب سوم در بیان واجب و ممکن و ممتنع

 

مرد دراز نیکو مهتر به شهر امروز

با خواسته نشسته وز فعل خویش پیروز

شیخ محمود شبستری
 

شیخ محمود شبستری » مراتب العارفین

 

آن را که بار دادند دربارگاه وصلش

در هر زمان نیاید در هر مکان نگنجد

شیخ محمود شبستری
 
 
sunny dark_mode