گنجور

ابوالفرج رونی » دیوان اشعار » هجویات » شمارهٔ ۱

 

گوئی که گر بخواهم یک دانه شعر سازم

کز شاخهای نظمش نقش ترنج روید

هیهات گر بخواهی کز گه ترنج سازی

در دل شکن که آن را جز تو کسی نبوید

ابوالفرج رونی