گنجور

ابوالفرج رونی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۲۷ - در مدح ابونصر بارسی

 

با مال جود خواجه بکین باشد

وز جود مال خواجه حزین باشد

آسان از او به رزق رسد هر کس

بخشنده خدای چنین باشد

پیش دل غنی و کف رادش

[...]

ابوالفرج رونی