گنجور

شعرهای با وزن «مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف)» و حروف قافیهٔ «انههیچ»

 

کمال‌الدین اسماعیل » قطعات » شمارهٔ ۷۵ - وله ایضا

 

صدرا روا مدار ز انعام خود مرا

مرحوم مانده دایم و آنرا بهانه هیچ

هر روز بامداد نهم رخ به درگهت

یک دل پر از امید وپس آنگه شبانه هیچ

چندین هزار تیر معانی ز شست طبع

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل