گنجور

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » دیباچهٔ دیوان

 

آن قادری که آدم خاکی سرشت را

مسجود ساکنان زوایای عرش کرد

جهان ملک خاتون
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » دیباچهٔ دیوان

 

خورشید آسمان شریعت که روزگار

در نوبت نبوت او گشت با نوا

جهان ملک خاتون
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » دیباچهٔ دیوان

 

آن بلبلان سدره که از صیت صوتشان

بستان سرای دین محمد نوا گرفت

جهان ملک خاتون
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » دیباچهٔ دیوان

 

وحدت گزین و همدمی از دوستان مجوی

تنها نشین و محرمی از دودمان مخواه

جهان ملک خاتون
 
 
۱
۸
۹
۱۰