گنجور

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۲۴۴

 

ما عاشقیم و رند، خرابات گوی ماست

روی شرابخانه و عشرت بوی ماست

ای شیخ اگر به صومعه ها دارو گیر نیست

ا مارخانه ها همه پر های و هوی ماست

ما با کسی نگفته حدیثی میان شهر

[...]

کمال خجندی