گنجور

خالد نقشبندی » غزلیات » غزل شماره ۴۸

 

جانا خدا گواست ز دوریت ققنسم

وقت است کآتشت برد از جای چون خسم

بی یاد رویت ار بزنم یک نفس، خدا

بندد چو مهره ششدر دور مسدسم

پرسش نکردیم توبه غفلت، گمان مبر

[...]

خالد نقشبندی