گنجور

اشعار مشابه

 

انوری » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۱۵ - در مدح خاقان اعظم کمال‌الدین

 

ای از رخت فکنده سپر ماه و آفتاب

طعنه زده جمال تو بر ماه و آفتاب

آنجا که راستیست ندارند در جمال

پیش رخ تو هیچ خطر ماه و آفتاب

بندند گر دهی تو اجازت چو بندگان

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری ابیوردی
 

آذر بیگدلی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۳ - در مدح بطلمیوس زمان میرزا محمد نصیر طبیب

 

ای داده نخل قد تو بر، ماه و آفتاب

و افگند سایه خد تو بر ماه و آفتاب

بویی چو بوی تو، نه مگر مشک و غالیه؛

رویی چو روی تو، نه، مگر ماه و آفتاب!

مالد بخاک راه تو رو، عنبر و عبیر

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

آذر بیگدلی