گنجور

ملک‌الشعرا بهار » قصاید » شمارهٔ ۱۵۲ - پایتخت گل

 

در پایتخت ما بگشادند بخت گِل

شد پایتخت ما به صفت پای تخت گل

خوشگلتر از شوارع ری نیست کاندروست

صدگونه شکل هندسی از لخت لخت گل

هر گه ستور گام نهد از پی عبور

[...]

ملک‌الشعرا بهار