گنجور

افسر کرمانی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۸۲ - طاووس جنت

 

از زلف تا بدوش بتم پا نهاده ای

پای ادب ز قاعده بالا نهاده ای

بالا نهاده ای قدم از جای خویشتن

شرمت ز خویش باد که بیجا نهاده ای

شوخی بدین مثابه ندیدم ز هیچ تن

[...]

افسر کرمانی
 

افسر کرمانی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۸۳ - نقش چلیپا

 

ای زلف تا به دوش بتم پا نهاده ای

پای ادب ز قاعده بالا نهاده ای

برتر نهاده ای قدم از جای خویشتن

شرمت ز خویش باد که بیجا نهاده ای

شوخی بدین مثابه ندیدم ز هیچ تن

[...]

افسر کرمانی