گنجور

نظامی عروضی » چهارمقاله » مقالت دوم: در ماهیت علم شعر و صلاحیت شاعر » بخش ۷ - حکایت پنج - امیرمعزی

 

من رفتم و فرزند من آمد خلف صدق

او را به خدا و به خداوند سپردم

نظامی عروضی
 
 
sunny dark_mode