گنجور

نصرالله منشی » کلیله و دمنه » باب الملک و البراهمة » بخش ۴

 

هر خط که او نویسد شیرین ازان بود

کان هست صورت سخونان چو شکرش

نصرالله منشی
 

نصرالله منشی » کلیله و دمنه » باب الملک و البراهمة » بخش ۱۹

 

پیش حصار حزم تو کان حصن دولت است

بحر محیط سنگ نیارد به خندقی

نصرالله منشی
 
 
sunny dark_mode