گنجور

کمال خجندی » مقطعات » شمارهٔ ۱۲

 

زر طلبان همچو در حلقه بگوش آمدند
شکر کز آزادگی بنده در آن سلک نیست
باغ اگرم نیست هست نخل معانی بسی
نخل مرا برگ و شاخ جز ورق و کلک نیست
خانه ملکی من نیست بجز بیت شعر
ملک دگر قافیه خود ملک نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال خجندی