گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » قطعات » شمارهٔ ۶۱ - وله ایضا

 

صدرا ما ثل رضیّ دین که بتحقیق
مثل تو در روزگار شخص دگر نیست
نیک دعا گوی تست خادم مخلص
گر چه مرا ورا به خدمت تو خطر نیست
روشنی حال من ز صبح طلب کن
گرز صفای ضمیر منت خبر نیست
می دهمت سال و مه صداع زهر نوع
زان که مرا از عنایت تو گزر نیست
گر چه مرا از تغافل […]


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل