گنجور

سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۷

 

عرش مقاما زر کن کعبهٔ جاهتدست وزارت در آن بلند مقامست
کز شرف او به روز بار نداندشاه فلک اوج خویش را که کدامست


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی