گنجور

ناصرخسرو » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۷۳

 

مرد چو با خویشتن شمار کندداند کاین چرخ می شکار کند
مار جهان را چو دید مرد به دلدست کجا در دهان مار کند؟
مرد خرد همچو خر ز بهر شکمپشت نباید که زیر بار کند
سفله جهان، بی‌وفاست ای بخردبا تو کجا بی‌وفا قرار کند؟
سوی گل او اگر تو دست بریدست تو را خار او فگار کند
خار […]


متن کامل شعر را ببینید ...

ناصرخسرو