گنجور

صغیر اصفهانی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۲۷ - شلتاق پلتاق

 

صیحگهی پر فن حیلت‌گری

از همه در مکر و حیل برتری

صغیر اصفهانی
 

صغیر اصفهانی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۳۵ - ماهی و صدف

 

تو به یکی قطره که در دل بری

گوهری از آن به درون پروری

صغیر اصفهانی
 

میرزاده عشقی » جمهوری نامه » بخش ۵ - باور مکن

 

نسخ شد آئین ستم گستری

هیچ دخالت نکند لشکری

در عمل مذهبی و کشوری

نیست به قانون شکنی کس جری

میرزاده عشقی
 
 
۱
۳
۴
۵