گنجور

جامی » دیوان اشعار » خاتمة الحیات » قطعات » شمارهٔ ۱۲

 

جامی به شعر مدحت شیران ملک کن

نی مدح هر عوان که به سیرت سگ است و گرگ

مدح کسان به سر به مثل خاک خوردن است

چون خاک می کنی به سر از توده بزرگ

جامی
 

جیحون یزدی » دیوان اشعار » مسمطات » شمارهٔ ۴ - وله

 

حق ندهد خسروی عبث بهر تات و ترک

که بهر یک میش خویش گله سپارد بگرگ

سلطنت از ایزد است بمرد حملی سترگ

شهی سزا بر چو تو وجودی آمد بزرگ

جیحون یزدی
 
 
sunny dark_mode