گنجور

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » فصل - مذمت دنیا و بی ارزشی و بی اعتباری آن

 

خواجه به حرف امل

بود که بردش اجل

تا که دگر سرکند

باقی این داستان

ملا احمد نراقی
 
 
sunny dark_mode