گنجور

ملک‌الشعرا بهار » قطعات » شمارهٔ ۴۳ - هدیهٔ دوست در زندان

 

حضرت سالار بهر مرغ گرفتار

از ره اکرام آب و دانه فرستاد

آب حیات اندرون کوزهٔ مینا

تا دهدم عمر جاودانه‌، فرستاد

هفت عددکوزهٔ نبات کرم کرد

[...]

ملک‌الشعرا بهار