گنجور

اشعار مشابه

 

وطواط » قصاید » شمارهٔ ۱۸۱ - د رمدح علاء الدین ابوبکر بن قماج

 

ای بتو ایام افتخار گرفته

دامن تو دولت استوار گرفته

حق بسداد تو اهتزاز نموده

دین بر شاد تو افتخار گرفته

از نفحات نسیم عدل تو گیتی

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

رشیدالدین وطواط
 

مجیرالدین بیلقانی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۸۰

 

ای رخ تو رنگ نوبهار گرفته

بر رخ نیکویی قرار گرفته

طره تو عقل را به طیره سپرده

غمزه تو فتنه را شکار گرفته

عقل مرا کو ز جام عشق تو مست است

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

مجیرالدین بیلقانی