گنجور

ازرقی هروی » قصاید » شمارهٔ ۵۳

 

ای بزمین بر ، بزرگ سایۀ یزدان

ای ملک عادل ، ای مبارک سلطان

آنچه تو کردی ز پادشاهی و مردی

پور سیاوش نکرد و رستم دستان

روی تو نادیده ، هر که نام تو بشنید

[...]

ازرقی هروی
 
 
sunny dark_mode