گنجور

سنایی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۱۷۱

 

اگر پای تو از خط خطا گامی بعیدستیبر تخت تو اندر دین بر از عرش مجیدستی
وگر امروز طبع تو ز طراری نه طاقستیوگر غفلت ز رزاقی زر فرد آفریدستی
ز عشق آن یکی سلطان طاعت شادمان بودیز رشک آن دگر شیطان شهوت مستزیدستی
تو مستی زان نیاری رفت در بازار عشاقاناگر زر بودیی بر سنگ صرافان پدیدستی
همیشه […]


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی