گنجور

اقبال لاهوری » پیام مشرق » به گوشم آمد از خاک مزاری

 

به گوشم آمد از خاک مزاری

که در زیر زمین هم میتوان زیست

نفس دارد ولیکن جان ندارد

کسی کو بر مراد دیگران زیست


متن کامل شعر را ببینید ...

اقبال لاهوری