گنجور

شعرهای با وزن «مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم)» و حروف قافیهٔ «نگستمینالم»

 

نیر تبریزی » لآلی منظومه » بخش ۱۶ - ایضا

 

برادر بیتو در چشمم جهان تنگست مینالم

فلک را بی سبب با من سر جنگست مینالم

بصید آشیان گم کرده مرغ بی پر و بالی

زهر سو دامن قومی پر از سنگست مینالم

نه زنجیر جفا بر گردنم تنک است از آن گویم

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

نیر تبریزی