گنجور

اشعار مشابه

 

حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۴۰۵

 

نه آن مرغی ست معشوقم که در هر آشیان گنجد

کدامین آشیان کاندر زمین و آسمان گنجد

نه در عقل و نظر آید نه در جای و جهت باشد

نه در وهم و خیال افتد نه در کون و مکان گنجد

خیال است آن که می خواهی که در سمع و بصر آید

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری قهستانی