گنجور

شعرهای با وزن «مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم)» و حروف قافیهٔ «انهپیدرپی»

 

اقبال لاهوری » زبور عجم » کشیدی باده ها در صحبت بیگانه پی در پی

 

کشیدی باده ها در صحبت بیگانه پی در پی

بنور دیگران افروختی پیمانه پی در پی

ز دست ساقی خاور دو جام ارغوان در کش

که از خاک تو خیزد نالهٔ مستانه پی در پی

دلی کو از تب و تاب تمنا آشنا گردد

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

اقبال لاهوری