گنجور

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۵۲۳

 

مه نامهربان من وفاداری نمیداند

بر اهل دل به جز ظلم وستمکاری نمی داند

چو دادم دل بدست او به پای محنت افکندش

چه دانستم من بیدل که دلداری نمی دانند

به نزدیک طبیب احوال درد خویش می گفتم

[...]

کمال خجندی
 
 
sunny dark_mode