گنجور

آشفتهٔ شیرازی » غزلیات » شمارهٔ ۹۸۰

 

دلا بگریزم از زاهد و یا خمار یا هر دو

ببرم رشته تسبیح یا زنار یا هر دو

دو چشمت خفته است و غمزه ات بیدار دل بردن

بپرهیزم زخواب آلوده یا بیدار یا هر دو

دو زلفین تو طراران دو ترکان تو عیاران

[...]

آشفتهٔ شیرازی