گنجور

عمان سامانی » گنجینة الاسرار » بخش ۲۱

 

در اول، نفس چون زنبور کافر داشتم لیکن

در آخر یافتم چون شاه زنبوران مسلمانش

عمان سامانی