گنجور

اشعار مشابه

 

سیف فرغانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۲۰

 

زهی از زلف تو جان حلقه در گوش

سماع قول تو ناید ز هر گوش

زدیدار تو ما را پر گهر چشم

زگفتار تو مارا پر شکر گوش

گهر در آستین باید نه در چشم

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

سیف فرغانی
 

ظهیر فاریابی » قصاید » شمارهٔ ۴۶

 

نهی زلفین عنبر بار بر دوش

حدیث ما نیاری هیج در گوش

خروش ما زخواری ناشنیده

چرا خیره نهی زلفین بر گوش؟

چو تا با من سخن گویی ز شادی

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

ظهیر فاریابی