گنجور

ملا مسیح » رام و سیتا » بخش ۱۲۱ - فرو رفتن سیتا در زمین و همکلام بودن با رام

 

گریبان زمین شد ناگهان چاک

در آمد همچو جان در قالب خاک

فرو شد همچو تخم کشت در گل

نهان چون راز دانا ماند در دل

پری زاد پری پیکر پری وار

[...]

ملا مسیح
 

ملا مسیح » رام و سیتا » بخش ۱۲۲ - رفتن رام به عالم بالا و تمام شدن قصۀ راماین

 

چو شد نومید رام از وصل جانان

فتاد از پای همچون جسم بی جان

ب ه کین برخاست دیگر بار از جای

که بردارد به پای خاک از پای

به غیرت کارفرما گشت کین را

[...]

ملا مسیح
 
 
۱
۵
۶
۷