گنجور

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۴۲ - در صفات جام عشق فرماید

 

در این عالم نمودستی تو از خویش

وزان جانها تو کردستی بسی ریش

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۴۲ - در صفات جام عشق فرماید

 

ندیدی غیر این جاگه به جز خویش

ولکین پردهٔ انداخته پیش

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۴۲ - در صفات جام عشق فرماید

 

ولی خود را تو میدانی خود و خویش

که صورت این زمان برداشت از پیش

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۴۲ - در صفات جام عشق فرماید

 

منم جانان و دیگر هم منم خویش

حجاب پردهام برداشت ازپیش

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۴۲ - در صفات جام عشق فرماید

 

بنقد امروز در نقدی میندیش

حجاب اکنون بکل بردار از پیش

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۴۴ - در صفات جان و دل گوید

 

چو باجان آشنا گشتی بیندیش

حجاب و پردهها بردار از پیش

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۴۵ - در سؤال کردن در صفات مرگ و حیات یافتن آنجا فرماید

 

اگر آن وصل میخواهی بیندیش

که آن دریابی اینجاگاه از پیش

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۴۶ - حکایت در وقت پیر گوید

 

کریما صانعا عطّار درویش

حجابش برگرفتستی تو از پیش

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۴۶ - حکایت در وقت پیر گوید

 

مرا این پردهها بردار از پیش

که تا من گردم اینجاگاه بیخویش

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۴۷ - سؤال کردن در علم تفسیر فرماید رحمةاللّه

 

حجاب تو توئی بردار از پیش

حجابت در نگر آیینهٔ خویش

عطار
 

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۴۷ - سؤال کردن در علم تفسیر فرماید رحمةاللّه

 

خداگفت وخدا بشنید ازخویش

حجاب این یقین برداشت از پیش

عطار
 
 
۱
۱۵
۱۶
۱۷
sunny dark_mode